Oczyszczalnie

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków polega na oczyszczaniu dwuetapowym. Pierwszy etap to wstępne mechaniczno-biologiczne oczyszczanie w osadniku gnilnym, który zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek. W wyniku opadania cząstek o większej gęstości (sedymentacji) tworzy się osad. Osad ten ulega fermentacji, w czasie której zanieczyszczenia rozkładane są na substancje rozpuszczalne i nierozpuszczalne substancje mineralne. W wyniku floatacji cząstki lżejsze wynoszone są na powierzchnię zwierciadła cieczy. Ostatecznie przed następnym etapem oczyszczania, ścieki są klarowane na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu przy ujściu ścieków z osadnika.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYMI WARIANTAMI SĄ:

  • Drenaż rozsączający,
  • Złoża filtracyjne, o przepływie pionowym,
  • Złoża filtracyjne, o przepływie poziomym,
  • Złoże biologiczne.

Ścieki infiltrujące, przez porowaty grunt lub warstwę filtracyjną, są doczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Absorpcja ścieków na powierzchni gruntu lub filtru powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną. Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz na masę komórkową. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne procesy strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które w zależności od panujących warunków mogą być gromadzone lub wymywane.

Prawidłowo dobrany osadnik gnilny oraz dobrze dobrany i wykonany drugi etap oczyszczania (drenaż rozsądzający, złoże filtracyjne, złoże biologiczne) pozwalają na redukcję zanieczyszczeń w granicach:

  • 60% po osadniku gnilnym,
  • 90% Po drugim etapie.

OFERUJEMY kompletne wykonanie instalacji wraz z pozwoleniem wodnym. Dysponujemy również Ekologicznymi Preparatami do oczyszczalni ścieków i szamb.